bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Lucy Hotel Kavala

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Lucy Hotel Kavala - Северна Гърция (континентална), Кавала

Празници - Намаления и промоции

357лв
339лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

14 резервации наскоро
-5%
450лв
432лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-4%
482лв
458лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

28 резервации наскоро
-5%
621лв
597лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-4%
445лв
392лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
357лв
304лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%

Lucy hotel Kavala привлича посетителите на Кавала с изключително удобно местоположение и високи стандарти на обслужване. Lucy hotel Kavala е отворен през цялата година. Намира се в западната част на Кавала и е една от забележителностите на града поради своята архитектура.

Местоположение на Lucy Hotel Kavala, Северна Гърция (континентална)

Хотел Lucy се намира на 50 метра от наградения със Син Флаг плаж Kalamitsa и на 2 км от главното пристанище на Кавала. Летището е на 35 минути, а ако желаете една еднодневна екскурзия до остров Тасос можете да стигнете от хотела само за 1 час. От Солун пътуването до Lucy Kavala отнема около 1 час и 10 минути през новата магистрала Егнатия Одос и е на около 160 км, а София се намира само на 343 км.
GPS координати:
LATITUDE :409.225.473
LONGITUDE :243.896.263

разстояние до центъра: 390m
разстояние до летище: 35km
разстояние до спирка на автобус: 0.1km
разстояние до банкомат: 2km
разстояние до чейнж бюро: 2km
разстояние до ресторатни: 2km
разстояние до супермаркет: 0.1km
разстояние до магазини: 2km

Удобства в Lucy Hotel Kavala

Хотел Луси разполага със следните удобства:
- Открит басейн до брега на морето с бар,
- Основен ресторант Anatoli, ресторант а-ла-карт North 40 ̊ 55 ̋, основен бар Gran Turismo,
- 3 конферентни зали (Лидия Запад Лидия Изток, Antisara) и зала Орфеас Grand Ballroom.
Хотел Луси има всички необходими съоръжения за един модерен хотелски комплекс.

Стаи и настаняване в Lucy Hotel Kavala

Lucy hotel Kavala е на 8 етажа и има общо 148 стаи, от които с изглед към морето са 113, а с изглед към града са 35.

Хранене, ресторанти и барове в Lucy Hotel Kavala

Ресторантът N 40˚55'' е неразделна част от Lucy Хотел, но работи и автономно като е отворен за посетители от вторник до събота за обяд и вечеря. Предлага средиземноморски вкусове и вино. Централният бар Gran Turismo Cafe Bar с гледка на осветената Кавала вечер е най-добрата наслада за чаша улегнало уиски от специализираната изба на бара.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

834лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1050лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
750лв
661лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
596лв
506лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
314лв
267лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
388лв
341лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
1484лв
1306лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
1191лв
1012лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
651лв
625лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-4%
526лв
499лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-5%
488лв
468лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-4%
394лв
375лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-5%
394лв
375лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-5%
488лв
468лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-4%
526лв
499лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-5%
651лв
625лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-4%
953лв
810лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
1188лв
1045лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-12%
388лв
341лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
314лв
267лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
891лв
783лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
715лв
607лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
821лв
789лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-4%
1150лв
1104лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
657лв
624лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-5%
920лв
874лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-5%
1314лв
1249лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%
1643лв
1577лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
1314лв
1249лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-5%
1807лв
1741лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-4%
821лв
789лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-4%
657лв
624лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-5%
789лв
749лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-5%
986лв
946лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-4%
1314лв
1262лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-4%
1051лв
999лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-5%
1050лв
925лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
834лв
709лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
476лв
405лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
600лв
529лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
357лв
304лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
450лв
396лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
647лв
569лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
524лв
446лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
419лв
356лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
518лв
455лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
1350лв
1189лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-12%
1072лв
911лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
750лв
661лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
834лв
709лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
596лв
506лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1050лв
925лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
1051лв
999лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%
1314лв
1262лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-4%
1314лв
1249лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-5%
1643лв
1577лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-4%
1479лв
1419лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
1183лв
1124лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-5%
920лв
874лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-5%
1150лв
1104лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-4%
789лв
749лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-5%
986лв
946лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-4%
715лв
607лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
900лв
793лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
1295лв
1137лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-12%
1048лв
891лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
1036лв
910лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-12%
839лв
713лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
906лв
796лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
734лв
624лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
629лв
535лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
777лв
682лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
715лв
607лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
600лв
529лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-12%
357лв
304лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
476лв
405лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
450лв
396лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-12%
900лв
793лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
1200лв
1057лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
943лв
802лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1165лв
1024лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-12%
1191лв
1012лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
1500лв
1321лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
238лв
202лв
17-19 Юни
на човек

2 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
297лв
261лв
17-19 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-12%
834лв
709лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1050лв
925лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
750лв
661лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
596лв
506лв
11-16 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2078лв
1828лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
1668лв
1417лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
900лв
793лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-12%
715лв
607лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
445лв
392лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
357лв
304лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
1366лв
1268лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-7%
1002лв
904лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
920лв
874лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-5%
1150лв
1104лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
1336лв
1175лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
1072лв
911лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1126лв
957лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1450лв
1281лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
1608лв
1367лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2226лв
1985лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-11%
834лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1050лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1183лв
1124лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-5%
1479лв
1419лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-4%
920лв
874лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-5%
1150лв
1104лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
2169лв
2090лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
3286лв
3121лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-5%
1577лв
1498лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-5%
4600лв
4436лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
3614лв
3434лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-5%
5060лв
4879лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
1577лв
1498лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-5%
2169лв
2090лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-4%
821лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
657лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3220лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2300лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1741лв
1668лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
1479лв
1405лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-5%
4154лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3234лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1643лв
1577лв
6-16 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-4%
1314лв
1249лв
6-16 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-5%
1314лв
1249лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-5%
1807лв
1741лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-4%
2612лв
2501лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-4%
2218лв
2107лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-5%
1587лв
1525лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
1242лв
1180лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-5%
657лв
624лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-5%
821лв
789лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-4%
2189лв
2104лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
1708лв
1622лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-5%
1060лв
19-22 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
849лв
19-22 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
851лв
756лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-11%
629лв
535лв
21-24 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
2142лв
1887лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
257лв
225лв
22-24 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-12%
210лв
178лв
22-24 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
1698лв
1444лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
906лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
734лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
777лв
660лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
968лв
851лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
1610лв
1369лв
30.05-06.06
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2222лв
1980лв
30.05-06.06
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-11%
34188лв
32051лв
01.06-08.09
2 възрастни, 1 дете

99 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-6%
25111лв
22974лв
01.06-08.09
2 възрастни, 1 дете

99 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-9%
1350лв
1189лв
3-12 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
1072лв
911лв
3-12 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
891лв
783лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-12%
715лв
607лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1039лв
914лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
834лв
709лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
600лв
529лв
6-10 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
476лв
405лв
6-10 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
715лв
7-13 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
750лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
900лв
7-13 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
596лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1039лв
914лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
834лв
709лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1668лв
1417лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
2078лв
1828лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
1200лв
1057лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
953лв
810лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
1072лв
911лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1429лв
1215лв
21-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1957лв
1743лв
21-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-11%
1350лв
1189лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
1039лв
914лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
834лв
709лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
148лв
131лв
23-24 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
119лв
101лв
23-24 Юни
на човек

1 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1692лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2107лв
1884лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-11%
2129лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1064лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1489лв
1266лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
846лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
750лв
661лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
596лв
506лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
476лв
405лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
600лв
529лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
1708лв
1558лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-9%
2349лв
2200лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-6%
1040лв
978лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-6%
764лв
702лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-8%
1242лв
1180лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%
1314лв
1249лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-5%
673лв
646лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-4%
449лв
431лв
1-3 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-4%
1807лв
1741лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-4%
355лв
337лв
1-3 Юли
на човек

2 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-5%
532лв
506лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-5%
1587лв
1525лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-4%
1051лв
999лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-5%
2760лв
2661лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
3220лв
3105лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
1971лв
1873лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-5%
1314лв
1262лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-4%
2300лв
2185лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-5%
2484лв
2360лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-5%
920лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3404лв
3280лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-4%
394лв
375лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-5%
488лв
468лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
1150лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3943лв
3746лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-5%
5520лв
5323лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
3220лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1840лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2530лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2300лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1840лв
1748лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-5%
2530лв
2438лв
11-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
651лв
625лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-4%
526лв
499лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-5%
1150лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1840лв
1748лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-5%
224лв
216лв
16-17 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-4%
2530лв
2438лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-4%
1577лв
1498лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-5%
177лв
169лв
16-17 Юли
на човек

1 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-5%
920лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2169лв
2090лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-4%
2300лв
2185лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-5%
3220лв
3105лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
1751лв
1663лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-5%
2145лв
2058лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
1073лв
1029лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-4%
875лв
832лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-5%
2341лв
2249лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-4%
1848лв
1756лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-5%
2994лв
2844лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-5%
3783лв
3633лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
1459лв
1386лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-5%
1788лв
1715лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-4%
730лв
693лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-5%
894лв
857лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-4%
2169лв
2090лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
1577лв
1498лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-5%
1971лв
1873лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-5%
2760лв
2661лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-4%
657лв
624лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-5%
920лв
874лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-5%
821лв
789лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-4%
1150лв
1104лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-4%
7229лв
6939лв
2-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

22 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-4%
5783лв
5494лв
2-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

22 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-5%
526лв
499лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-5%
1134лв
1089лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-4%
651лв
625лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
887лв
843лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-5%
894лв
857лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-4%
730лв
693лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-5%
1494лв
1432лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-4%
2341лв
2249лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-4%
1248лв
1185лв
6-11 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-5%
1848лв
1756лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%
1021лв
970лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-5%
821лв
789лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-4%
1251лв
1200лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-4%
1807лв
1741лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
657лв
624лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-5%
1314лв
1249лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-5%
1807лв
1741лв
11-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-4%
1314лв
1249лв
11-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-5%
2530лв
2438лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-4%
1840лв
1748лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-5%
2129лв
2023лв
20-26 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-5%
2880лв
2774лв
20-26 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-4%
2300лв
2218лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-4%
1643лв
1561лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-5%
2169лв
2090лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-4%
1577лв
1498лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-5%
1741лв
1654лв
29.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%
2186лв
2099лв
29.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
1264лв
1219лв
1-4 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-4%
893лв
849лв
1-4 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-5%
476лв
453лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-5%
600лв
576лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
1191лв
1012лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1655лв
1476лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-11%
27517лв
23.07-30.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
32511лв
23.07-30.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, фоайе, рум сървис unitl 24.00, бебешко легло, детско столче, шезлонги, чадъри, кърпи за басейна, тенис на маса.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Включена закуска база хранене.
Закуска и вечеря са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Lucy hotel, Lucy hotel kavala, Lucy hotel greece, Lucy hotel гърция, Lucy hotel кавала, Lucy hotel 2022, Lucy hotel цени, Lucy hotel мнения, Lucy hotel цени 2022, Lucy hotel лято 2022, Lucy hotel ранни записвания, Lucy hotel last minute, lucy, lucy kavala, lucy greece, lucy гърция, lucy кавала, lucy 2022, lucy цени, lucy мнения, lucy цени 2022, lucy лято 2022, lucy ранни записвания, lucy last minute, хотел луси, хотел луси гърция, хотел луси кавала, хотел луси цени, хотел луси мнения, хотел луси цени 2022, хотел луси лято 2022, хотел луси ранни записвания, луси, луси гърция, луси кавала, луси цени, луси мнения, луси цени 2022, луси лято 2022, луси ранни записвания

cache load