bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Lucy Hotel Kavala

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Lucy Hotel Kavala - Северна Гърция (континентална), Кавала

Lucy hotel Kavala привлича посетителите на Кавала с изключително удобно местоположение и високи стандарти на обслужване. Lucy hotel Kavala е отворен през цялата година. Намира се в западната част на Кавала и е една от забележителностите на града поради своята архитектура.

Местоположение на Lucy Hotel Kavala, Северна Гърция (континентална)

Хотел Lucy се намира на 50 метра от наградения със Син Флаг плаж Kalamitsa и на 2 км от главното пристанище на Кавала. Летището е на 35 минути, а ако желаете една еднодневна екскурзия до остров Тасос можете да стигнете от хотела само за 1 час. От Солун пътуването до Lucy Kavala отнема около 1 час и 10 минути през новата магистрала Егнатия Одос и е на около 160 км, а София се намира само на 343 км.
GPS координати:
LATITUDE :409.225.473
LONGITUDE :243.896.263

разстояние до центъра: 390m
разстояние до летище: 35km
разстояние до спирка на автобус: 0.1km
разстояние до банкомат: 2km
разстояние до чейнж бюро: 2km
разстояние до ресторатни: 2km
разстояние до супермаркет: 0.1km
разстояние до магазини: 2km

Удобства в Lucy Hotel Kavala

Хотел Луси разполага със следните удобства:
- Открит басейн до брега на морето с бар,
- Основен ресторант Anatoli, ресторант а-ла-карт North 40 ̊ 55 ̋, основен бар Gran Turismo,
- 3 конферентни зали (Лидия Запад Лидия Изток, Antisara) и зала Орфеас Grand Ballroom.
Хотел Луси има всички необходими съоръжения за един модерен хотелски комплекс.

Стаи и настаняване в Lucy Hotel Kavala

Lucy hotel Kavala е на 8 етажа и има общо 148 стаи, от които с изглед към морето са 113, а с изглед към града са 35.

Хранене, ресторанти и барове в Lucy Hotel Kavala

Ресторантът N 40˚55'' е неразделна част от Lucy Хотел, но работи и автономно като е отворен за посетители от вторник до събота за обяд и вечеря. Предлага средиземноморски вкусове и вино. Централният бар Gran Turismo Cafe Bar с гледка на осветената Кавала вечер е най-добрата наслада за чаша улегнало уиски от специализираната изба на бара.

Лято 2020 - Last minute

#897277

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.


Включена закуска
01.09.
2020 - 30.09.
2020
1 възрастен 346лв
191лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
346лв
191лв

Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 30.09.
2020
1 възрастен 387лв
214лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
387лв
214лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
01.09.
2020 - 30.09.
2020
2 възрастни 432лв
238лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
432лв
238лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
389лв
216лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
389лв
216лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
486лв
268лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
389лв
216лв
3 възрастни 526лв
290лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
526лв
290лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
526лв
290лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 30.09.
2020
2 възрастни 513лв
283лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
513лв
283лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
470лв
259лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
470лв
259лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
587лв
324лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
470лв
259лв
3 възрастни 634лв
351лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
634лв
351лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
634лв
351лв
Джуниър сюит
Включена закуска
01.09.
2020 - 30.09.
2020
2 възрастни 540лв
297лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
540лв
297лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
540лв
297лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
540лв
297лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
675лв
371лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
540лв
297лв
3 възрастни 729лв
403лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
729лв
403лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
729лв
403лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 30.09.
2020
2 възрастни 621лв
342лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
621лв
342лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
621лв
342лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
621лв
342лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
776лв
427лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
621лв
342лв
3 възрастни 839лв
461лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
839лв
461лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
839лв
461лв
Суит екзекютив
Включена закуска
01.09.
2020 - 30.09.
2020
2 възрастни 864лв
477лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
864лв
477лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
864лв
477лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
864лв
477лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1080лв
594лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
864лв
477лв
3 възрастни 1167лв
643лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1167лв
643лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1167лв
643лв
Суит екзекютив
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 30.09.
2020
2 възрастни 945лв
520лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
945лв
520лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
945лв
520лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
945лв
520лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1181лв
650лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
945лв
520лв
3 възрастни 1275лв
702лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1275лв
702лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1275лв
702лв

Лято 2020 - Редовни цени

#885017


Включена закуска
01.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 346лв 304лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
346лв 304лв

Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 31.10.
2020
1 възрастен 387лв 337лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
387лв 337лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
01.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 432лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
432лв 378лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
389лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
389лв 346лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
486лв 432лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
389лв 346лв
3 възрастни 526лв 468лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
526лв 468лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
526лв 468лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 513лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
513лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
470лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
470лв 416лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
587лв 520лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
470лв 416лв
3 възрастни 634лв 562лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
634лв 562лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
634лв 562лв
Джуниър сюит
Включена закуска
01.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 540лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
540лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
540лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
540лв 481лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
675лв 601лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
540лв 481лв
3 възрастни 729лв 650лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
729лв 650лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
729лв 650лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 621лв 551лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
621лв 551лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
621лв 551лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
621лв 551лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
776лв 688лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
621лв 551лв
3 възрастни 839лв 744лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
839лв 744лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
839лв 744лв
Суит екзекютив
Включена закуска
01.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 864лв 756лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
864лв 756лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
864лв 756лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
864лв 756лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1080лв 945лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
864лв 756лв
3 възрастни 1167лв 1021лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1167лв 1021лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1167лв 1021лв
Суит екзекютив
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 31.10.
2020
2 възрастни 945лв 828лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
945лв 828лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
945лв 828лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
945лв 828лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1181лв 1032лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
945лв 828лв
3 възрастни 1275лв 1116лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1275лв 1116лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1275лв 1116лв
Тагове

Lucy hotel, Lucy hotel kavala, Lucy hotel greece, Lucy hotel гърция, Lucy hotel кавала, Lucy hotel 2020, Lucy hotel цени, Lucy hotel мнения, Lucy hotel цени 2020, Lucy hotel лято 2020, Lucy hotel ранни записвания, Lucy hotel last minute, lucy, lucy kavala, lucy greece, lucy гърция, lucy кавала, lucy 2020, lucy цени, lucy мнения, lucy цени 2020, lucy лято 2020, lucy ранни записвания, lucy last minute, хотел луси, хотел луси гърция, хотел луси кавала, хотел луси цени, хотел луси мнения, хотел луси цени 2020, хотел луси лято 2020, хотел луси ранни записвания, луси, луси гърция, луси кавала, луси цени, луси мнения, луси цени 2020, луси лято 2020, луси ранни записвания

read /usr/hosting/ebusiness-bg/hotel.ebusiness.bg/cached_pages_standalone/25cf763020cfa9407495559eab38bbc8